Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete på Kvinno- och tjejjouren Borås

God kvalitet inom Kvinno- och tjejjouren Borås innefattar bland annat bemötande, delaktighet, rättssäkerhet och att föreningens verksamhetsområden utförs i enlighet med uppsatta mål och övriga bestämmelser som lagar och föreskrifter. Kvinno- och tjejjouren Borås omfattas enligt 13 kap. 1 § SoL av IVO:s tillsynsansvar. Alla verksamhetens anställda/ uppdragstagare/ VFU studenter/ deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ volontärer har uppvisat utdrag ur belastningsregistret och har tystnadsplikt enligt 15 Kap 1 § SoL.

Utförare av insats

Personer som verkar inom Kvinno- och tjejjouren Borås och som är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst omfattas av föreskrifterna SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett ansvar att:

  • dokumentera genomförandet av beslutade insatser (7 kap. 3 § SoL)
  • anmälningsskyldighet om barns behov av skydd (14 kap. 1 § SoL)
  • rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah (14 Kap 3§ SoL)

Årlig kvalitetsbilaga

Varje år upprättar Kvinno- och tjejjouren Borås en kvalitetsbilaga för att säkerställa att organisationen håller god kvalitet och tillämpar gällande regelverk för boenden. Kvalitetsbilagan kan skickas till socialtjänst vid efterfrågan.