Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Stöd vi erbjuder

Boendesamordnare

Alla skyddsplacerade vuxna får en egen boendesamordnare som finns med som stöd genom hela placeringen. Boendesamordnaren ansvarar för kontakten med den placerande socialtjänsten för den vuxnas räkning samt för att genomförandeplan upprättas, att insatser dokumenteras och följs upp. I samverkan med socialtjänsten ska boendesamordnaren även verka som ett praktiskt och psykosocialt stöd. Verksamhetens två boendesamordnare är båda utbildade socionomer.

Stödsamtal

Under boendetiden får skyddsplacerade vuxna kontinuerliga stödsamtal. Syftet är att den skyddsplacerade ska få en fördjupad kunskap om hur våldet som personen har utsatts för har påverkat dennes tankar, känslor och beteenden samt ge verktyg och strategier för att hantera dessa för att på sikt kunna få ett fungerade vardagsliv fritt från våld.

Säkerhetssamtal

Vi genomför en säkerhetsgenomgång vid inskrivning och utskrivning samt kontinuerliga säkerhetssamtal för att vidmakthålla högt säkerhetstänk hos skyddsplacerade på kort- och lång sikt.

Hot och riskbedömningar

Vid efterfrågan från socialtjänst eller skyddsplacerade vuxna genomför Kvinno- och tjejjouren hot- och riskbedömningar enligt standardiserade bedömningsinstrument:

PATRIARK – en metod för bedömning och hantering av risk för hedersrelaterat våld

SARA – en metod för att bedöma risken för upprepat partnervåld

FREDA – standardiserade bedömningsmetoder

Stöd i myndighetskontakter och samhällsorienterade insatser

Vuxna får under sin tid i boendet stöd i kontakten med relevanta myndigheter. Stor vikt läggs även på framtidsorienterade insatser så att den skyddsplacerade efter sin tid på skyddat boende ska ha förvärvat kunskaper för att klara ett liv på egen hand. Detta sker bland annat genom stöttning i att söka och/eller påbörja utbildning/arbete, söka bostad, råd och stöd kring ekonomiska spörsmål, skyddade personuppgifter etc.