Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Rättigheter och ansvar

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor. Det innebär att alla har rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill och att kunna välja att vara med i föreningar. Staten ska skydda invånarna och se till att de får sina rättigheter. Det är kommunen som har ansvar för att stötta personer som har utsatts för våld.

Kommunens ansvar

Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten ska göra en hot- och riskbedömning och vid behov erbjuda ett skyddat boende, till exempel på en kvinnojour. Kvinnojouren kan i sin tur vara ett stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter. Varje individ har rätt till hjälp anpassad efter sina särskilda behov.

Juridiskt stöd

Om du söker stöd på en kvinnojour kan du be om hjälp även med juridiska frågor och att få reda på hur en rättsprocess går till. Kvinnojouren kan också rekommendera advokat om du behöver hjälp av en sådan.