Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Stöd till vuxna på vårt skyddade boende

Placering på Kvinno- och tjejjouren Borås

Kvinno- och tjejjouren Borås arbetar processinriktat med alla skyddsplacerade individer. Både barn och vuxna får en samordnare som följer individen genom hela processen, från inskrivningssamtal till utskrivningssamtal. Kvinno- och tjejjouren Borås är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst. En god samverkan med socialtjänsten är därför en förutsättning för att vi ska kunna genomföra insatser av god kvalitet.

Boendesamordnare

Verksamhetens boendesamordnare är utbildad socionom med stor erfarenhet av arbete med våldsutsatta. Samordnaren följer den placerade genom hela processen, från inskrivningssamtal till utskrivningssamtal.

Samordnaren ansvarar för kontakten med socialtjänsten, att genomförandeplan upprättas och insatsen dokumenteras.

Processinriktad metod

Kvinno- och tjejjouren Borås arbetar processinriktat med alla skyddsplacerade individer. Faserna baseras på kunskap om att möta behov hos personer som varit utsatta för stark stress och svåra påfrestningar.

Hot- och riskbedömning

Vi gör i samråd med socialtjänsten hot- och riskbedömningar för varje placerad individ. Vi använder oss av evidensbaserade metoder som: SARA, FREDA och Patriark.

Trygghetsskapande insatser

Under placeringstiden hos oss på vårt skyddade boende erbjuder vi samtalsstöd för bearbetning av det upplevda våldet, stöd i deras nuvarande situation samt motiverande samtal. Vi erbjuder även praktiskt och psykosocialt stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinsatser. Genom att kontinuerligt genomföra riskanalyser, riskbedömningar och hålla säkerhetssamtal med alla skyddsplacerade skapar vi en individuell säkerhetsplanering. Vi vill med detta ge alla placerade kunskap så att denne med ett medvetet förhållningssätt kan göra aktiva val för att värna om sin säkerhet. Vi erbjuder alla personer som är skyddsplacerade hos oss ett helhetstänk kring hälsa, friskvård och sysselsättning. Vi vill bidra till att öka livskvalitén, minska risken för isolering samt reducera stress. Detta gör vi genom att erbjuda och skapa trygga rutiner och en känsla av sammanhang under hela tiden för placeringen.

Evidensbaserad praktik

Vi strävar efter att bygga utförande av insatser på evidensbaserad praktik. Detta innebär att utföranden av insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, erfarenhet och önskemål från individen insatsen gäller, individens situation samt professionell expertis. Personal som utför insats på kvinno- och tjejjouren Borås integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas till uppdragsgivaren.

Har du frågor?

Kontakta oss

Har du frågor?

Kontakta oss