Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Stöd vi erbjuder barn

Att leva med våld skadar barnet både i stunden och över tid. En del av dessa barn behöver få behandling för att kunna må bra. För många är dock omsorgen från viktiga vuxna i vardagen avgörande för möjligheten till återhämtning. Därför arbetar vi på Kvinno- och tjejjouren Borås med Traumamedveten omsorg i kontakten med de barn som vistas i vårt skyddade boende.

Barnsamordnare

Verksamhetens barnsamordnare är utbildad socionom. Barnsamordnaren har ett särskilt övergripande ansvar för barnen som vistas på det skyddade boendet. Barnsamordnarens övergripande uppdrag är att erbjuda barn ett likvärdigt stöd som till skyddsplacerade vuxna gällande: stöd i nuvarande situation, säkerhetsplanering, bearbetning av upplevt våld och framtidsorientering.

  Barnsamordnaren ansvarar för kontakten med socialtjänsten för barnets räkning samt för att genomförandeplan upprättas, att insatser dokumenteras och följs upp. I samverkan med socialtjänsten ska barnsamordnaren även verka som ett praktiskt och psykosocialt stöd i kontakt med vård, förskola/skola, målsägarbiträde, polis och andra samhällsinsatser gällande barnet.

Trygghetsskapande insatser

Ett av Kvinno- och tjejjourens viktigaste uppdrag när det gäller barn att skapa trygghet och förutsägbarhet.

I aktivitetslokal i anslutning till det skyddade boendet har vi barnverksamhet fyra förmiddagar i veckan. Vår verksamhet bygger på förskolans pedagogik och vi vill ge barnen möjlighet till lek, kreativt skapande och lustfyllda upplevelser. Barnverksamheten ger barnen som bor på Kvinnojouren en möjlighet att finnas med i ett eget sammanhang tillsammans med andra barn. En utbildad förskollärare är ansvarig för barnverksamheten.