Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Vanliga mönster

Normaliseringsprocessen

Många personer som utsätts för våld av en närstående skuldbelägger sig själva. Men även omvärlden tenderar att lägga skuld på den våldsutsatta och ifrågasätter varför den utsatta stannar hos någon som slår en? För att förklara detta brukar vi på Kvinno- och tjejjouren Borås beskriva något som kallas för normaliseringsprocessen. Normaliseringsprocessen kan beskrivas som en psykologisk nedbrytningsprocess där den utsattas självkänsla och självförtroende gradvis försämras. Det börjar ofta med kontroll som gradvis leder till en begränsning av livsutrymme och handlingsfrihet. Nätverket av vänner, släkt och bekanta blir allt mindre och leder så småningom ofta till isolering och ökat beroende av förövaren. Att det förekommer perioder utan våld där förövaren visar värme och omsorg gör att det går att bibehålla en förhoppning om att relationen ska förbättras och att övergreppen ska upphöra. Denna växling mellan våld och värme skapas förvirring hos den våldsutsatta vilket är en effektiv metod för förövaren att hålla kvar någon i en relation.  Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld internaliserar de motiv som förövaren anger för sin misshandel. Internalisering innebär att offret tar över förövarens verklighetsuppfattning.

Våldsvågen

Många personer utsatta för våld av närstående beskriver hur livet går i vågor eller kan delas in i olika faser. Under våldsfasen blir man utsatt för själva våldet. Därefter sker den så kallade reparationsfasen, det är under denna period som partnern tröstar och visar omsorg.  Därefter påbörjar uppbyggnadsfasen, då känner man att våldet är på gång. Det latenta våldet är ständigt närvarande. Detta är en extremt påfrestande fas. En del beskriver att de faktiskt provocerat fram våldet för att få det gjort. Dessa olika perioder avlöser varandra i en våldsam relation. Det handlar om växlingen mellan våld och värme. Man blir utsatt och väldigt rädd. Efteråt så kommer ofta ångern och värmen. Det blir så otroligt skönt att vara i den. Och man känner även något som är kärlek samtidigt som man kanske även tycker synd om våldsutövaren. Detta är en av förklaringarna till varför det är svårt att lämna en våldsam relation. Det är lättast att bryta upp och lämna en relation precis efter en våldshändelse innan reparationsfasen har påbörjats.

Traumatiska bandet

Precis som alla relationer som varat en längre tid så kan uppbrott vara väldigt svårt. Det handlar om att man kanske har ett gemensamt hem, gemensamma vänner, traditioner osv. Det traumatiska bandet handlar om flera olika känslor en person kan ha som också gör att en stannar kvar i en våldsam relation. Det kan beskrivas som flera olika känslor som trasslat ihop sig och därför kan det för många vara svårt att veta vilka känslor man har eftersom de kan likna varandra. Vilka känslor som behöver redas ut är såklart individuellt men följande känslor är vanligen ihop trasslade och behöver redas ut och bearbetas för personer utsatta våld av en närstående person: kärleken, rädslan, medlidandet, hatet, skulden, hopp, viljan att förståinternalisering, isolering och känslor kring barnen.

Uppbrottets tre faser

När en person väljer att lämna en våldsam relation är det ofta ett stort praktiskt och emotionellt arbete som måste göras för att kunna leva ett liv fritt från våld och förtyck. Det arbetet består av tre olika faser som kan ske efter varandra eller parallellt. Att bryta upp – Forskning visar att kvinnor som lämnar en relation där de utsätts för våld oftast gör det efter någon form av vändpunkt. Denna vändpunkt är ofta två av dessa alternativ: Hon är hotad till livet, eller någon annan hotas att skadas (ofta ens gemensamma barn). Att bli fri – Känslomässig frihet, att bryta de emotionella banden till förövaren och landa i sitt beslut att lämna och avsluta relationen. Att förstå – Den som varit utsatt för våld kan förstå vad hon varit med om och se på det som hänt utifrån. Den som har levt i en våldsam relation kan känna sorg över vad man gjort mot sig själv och kan bli deprimerad.